BAMF AMPLIFIERS
Class A/B Full Range Max Power (watts) RMS Power 4Ω Bridged, 14.4V RMS Power 2Ω, 14.4V RMS Power 4Ω, 14.4V  
BAMF800/2 800 1 x 360 2 x 180 2 x 150  
BAMF1250/2 1,250 1 x 560 2 x 280 2 x 220  
BAMF1800/2 1,800 1 x 760 2 x 380 2 x 300  
BAMF2200/2 2,200 1 x 900 2 x 450 2 x 370  
BAMF2600/2 2,600 1 x 1,080 2 x 540 2 x 450  
BAMF1200/4 1,200 2 x 250 4 x 125 4 x 100  
BAMF1600/4 1,600 2 x 360 4 x 180 4 x 150  
BAMF2500/5 2,500 2 x 250 + 1 x 600 4 x 125 + 1 x 600 4 x 100 + 1 x 400  

Class D
Monoblocks
Chs. Power Power Power
   
BAMF2000/1D 1 600 900 1,200
BAMF4000/1D 1 1,200 1,700 2,200
BAMF5500/1D 1 1,700 2,500 3,200RAZOR AMPLIFIERS
Razor Max Power RMS Power 4Ω RMS Power  RMS Power 
Class D Bridged, 14.4V 2Ω, 14.4V 4Ω, 14.4V
RZ4-1200D 1,200 2 x 300 4 x 150 4 x 100
RZ4-2000D 2,000 2 x 500 4 X 250 4 x 160
RZ1-1500D 1,500 - 900 600
RZ1-2300D 2,300 - 1,400 900

GOTHIC AMPLIFIERS-GT

Class A/B Max Power RMS Power  RMS Power RMS Power
Full Range 4Ω Bridged, 14.4V 2Ω, 14.4V 4Ω, 14.4V
GT2-400 400 1 x 160 2 x 80 2 x 60
GT2-600 600 1 x 240 2 x 120 2 x 90
GT2-900 900 1 x 360 2 x 180 2 x 135
GT2-1300 1,300 1 x 520 2 x 260 2 x 200
GT2-1800 1,800 1 x 720 2 x 360 2 x 280
GT4-400 400 2 x 90 4 x 40 4 x 30
GT4-900 900 2 x 190 4 x 95 4 x 75
GT4-1200 1,200 2 x 250 4 x 125 4 x 100
GT4-1800 1,800 2 x 380 4 x 190 4 x 150
GT4-2600 2,600 2 x 550 2 x 275 4 x 215
GT5-2500 2,500 2 x 250, 1 x 600 4 x 125, 1 x 600 4 x 100, 1 x 480
         
         
Class D Max Power RMS Power  RMS Power RMS Power
Monoblock 1Ω, 14.4V 2Ω, 14.4V 4Ω, 14.4V
GT1-1000 (A/B) 1,000 - 470 375
GT1-1600 (A/B) 1,600 - 750 600
GT1-2400D 2,400 1,500 1,150 900
GT1-3500D 3,500 2,100 1,650 1,300
GT1-4500D 4,500 2,700 2,200 1,700


GOTHIC AMPLIFIERS-OVN

Class A/B MAX Power Power Power
Full Range Power 4Ω Bridge
OVN2-600 600 1 x 240 2 x 120 2 x 95
OVN2-800 800 1 x 360 2 x 180 2 x 150
OVN2-1250 1,250 1 x 560 2 x 280 2 x 220
OVN2-1800 1,800 1 x 760 2 x 380 2 x 300
OVN2-2200 2,220 1 x 900 2 x 450 2 x 370
OVN4-840 840 2 x 190 4 x 95 4 x 80
OVN4-1200 1,200 2 x 250 4 x 125 4 x 100
OVN4-1600 1,600 2 x 360 4 x 180 4 x 150
Class D MAX Power Power Power
Monoblock Power
OVN1-2000D 2,000 1,200 900 600
OVN1-3000D 3,000 1,700 1,300 900
OVN1-4000D 4,000 2,200 1,700 1,200
OVN1-5500D 5,500 3,200 2,500 1,700


DEMON AMPLIFIERS

Class A/B Max Power Power Power
Red Black Power 4Ω Bridge
D2-600 D2-600B 600 260 x 1 130 x 2 100 x 2
D2-1300 D2-1300B 1,300 600 x 1 300 x 2 220 x 2
D4-1000 D4-1000B 1,000 220 x 1 110 x 4 80 x 4
D4-1400 D4-1400B 1,400 300 x 2 150 x 4 120 x 4
D4-1800 D4-1800B 1,800 380 x 2 190 x 4 150 x 4
D4-2400 D4-2400B 2,400 500 x 2 250 x 4 200 x 4
Class D Max Power Power Power
Red Black Power
D1-2000D D1-2000DB 2,000 1,200 900 600
D1-3000D D1-3000DB 3,000 1,700 1,300 900
D1-4000D D1-4000DB 4,000 2,200 1,700 1,200
D1-6000D D1-6000DB 6,000 3,500 2,700 1,900